Toncoin and TON Blockchain data

Total supply, TON
5,109,079,149
amount:
Fees, TON
13,849
amount:
Toncoins burned per day
6,925
amount:
Toncoins minted per day
54,983
amount:
Accounts
42,687,460
amount:
Transactions per day
4,884,260
amount:

Active Wallets

On-chain activated wallets
10,613,039
amount:
On-chain wallet activations per day
61,910
amount:
Active Wallets (daily)
420,277
amount:
Active Wallets (monthly)
3,440,439
amount:

DeFi

DEX total value locked, TON
 • STON.fi
 • DeDust
 • STON.fi: 0
 • DeDust: 0
DEX daily trading volume, TON
 • STON.fi
 • DeDust
 • STON.fi: 0
 • DeDust: 0
Toncoin locked in Liquid Staking, by protocols
 • Tonstakers
 • Bemo
 • Hipo
 • Stakee
 • Whales
 • Tonstakers: 0
 • Bemo: 0
 • Hipo: 0
 • Stakee: 0
 • Whales: 0
Toncoin locked in Liquid Staking, total
51,469,391
amount:

Assets and Valuables

Jetton Wallets
7,156,738
amount:
NFT's Minted
9,026,596
amount:
TON DNS sold
89,210
amount:
TON DNS Trading Volume
6,731,837 TON
TON:

Validators

Count of validators
374
Staked, TON
583,932,343
Countries
29