Toncoin and TON Blockchain data

Total supply, TON
5,107,827,218
amount:
Fees, TON
12,766
amount:
Toncoins burned per day
6,383
amount:
Toncoins minted per day
54,625
amount:
Accounts
36,041,354
amount:
Transactions per day
4,467,396
amount:

Active Wallets

On-chain activated wallets
8,955,118
amount:
On-chain wallet activations per day
65,430
amount:
Active Wallets (daily)
366,297
amount:
Active Wallets (monthly)
5,204,967
amount:

DeFi

DEX total value locked, TON
 • STON.fi
 • DeDust
 • STON.fi: 0
 • DeDust: 0
DEX daily trading volume, TON
 • STON.fi
 • DeDust
 • STON.fi: 0
 • DeDust: 0
Toncoin locked in Liquid Staking, by protocols
 • Tonstakers
 • Bemo
 • Hipo
 • Stakee
 • Whales
 • Tonstakers: 0
 • Bemo: 0
 • Hipo: 0
 • Stakee: 0
 • Whales: 0
Toncoin locked in Liquid Staking, total
50,173,526
amount:

Assets and Valuables

Jetton Wallets
6,436,375
amount:
NFT's Minted
7,145,731
amount:
TON DNS sold
82,870
amount:
TON DNS Trading Volume
6,690,394 TON
TON:

Validators

Count of validators
347
Staked, TON
530,347,011
Countries
29