Toncoin and TON Blockchain data

Total supply, TON
5,106,745,850
amount:
Fees, TON
22,566
amount:
Toncoins burned per day
11,283
amount:
Toncoins minted per day
42,454
amount:
Accounts
23,622,606
amount:
Transactions per day
7,032,948
amount:

Active Wallets

On-chain activated wallets
4,930,563
amount:
On-chain wallet activations per day
210,925
amount:
Active Wallets (daily)
461,922
amount:
Active Wallets (monthly)
2,478,187
amount:

DeFi

DEX total value locked, TON
 • STON.fi
 • DeDust.io
 • STON.fi: 0
 • DeDust.io: 0
DEX daily trading volume, TON
 • STON.fi
 • DeDust.io
 • STON.fi: 0
 • DeDust.io: 0
Toncoin locked in Liquid Staking, by protocols
 • Tonstakers
 • Bemo
 • Hipo
 • Stakee
 • Whales
 • Tonstakers: 0
 • Bemo: 0
 • Hipo: 0
 • Stakee: 0
 • Whales: 0
Toncoin locked in Liquid Staking, total
46,866,722
amount:

Assets and Valuables

Jetton Wallets
4,291,297
amount:
NFT's Minted
5,261,374
amount:
TON DNS sold
76,257
amount:
TON DNS Trading Volume
6,653,940 TON
TON:

Validators

Count of validators
333
Staked, TON
518,036,364
Countries
27